1
สุขภาพ

ทางเลือกใหม่ในการรักษาความดันโลหิตสูง

Posted October 22, 2012 by admin

  ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ภาวะความเครียดในผู้ชาย (เฉพาะผู้ชาย) มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง10 นอกจากนี้ มีหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากงานและความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นในผู้ชายด้วย11, 12, 13 และผู้วิจัยบางรายก็ได้เห็นด้วยว่าความดันโลหิตนั้นมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับภาวะ Suppressed Aggression   แม้ว่าความเครียดและความดันโลหิตสูงจะมีความสัมพันธ์กัน  แต่ประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาความเครียดนั้นยังคงมีข้อโต้แย้งกันอยู่ จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย 26 การศึกษา พบว่า การรักษาภาวะเครียดด้วยวิธี Biofeedback และยาหลอกมีผลในการลดความดันโลหิตไม่แตกต่างกัน15 แสดงว่าแผนการบริหารจัดการความเครียดมิได้มีประโยชน์ต่อการลดความดันโลหิต16, 17 แต่อย่างไรก็ตามมีหลายกการศึกษาได้แนะนำให้จัดการด้วยวิธีการต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ การทำโยคะ การทำ Biofeedback และ/หรือการให้ยา18,19,20 โดยแพทย์บางส่วนแนะนำมาตรการลดความเครียดที่หลากหลาย และในบางครั้งจะต้องมีการปรับมาตรการเหล่านี้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วย   จากการศึกษาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง 21 และในมนุษย์22, 23, 24พบว่าการฝังเข็มนั้นอาจช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ นอกจากนี้ การศึกษาส่วนใหญ่25, 26, 27, 28, 29, 30 (ไม่ใช่ทั้งหมด31) ยังพบว่า การฝังเข็มนั้นอาจมีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตด้วย ส่วนคำถามว่าความดันโลหิตจะกลับมาสูงขึ้นอีกหลังจากที่หยุดฝังเข็มไปแล้วหรือไม่นั้นยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจน   การฝังเข็ม (ติดหมุด) ที่ใบหูนั้น มีการรายงานว่าเป็นวิธีการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน32, [...]

Full Story »